Algimantas - Leidykla
Neuzmirskite pamegti mus (LIKE us here):
https://www.facebook.com/leidykla.algimantasLeidykla ALGIMANTAS pristato:
ATGIMĘ DVARAI

Išleido UAB A. Semaška ir ko leidykla ALGIMANTAS
Laisvės pr. 60, Vilnius LT- 05120,
tel. (8-5) 2428881, 8682 21841
ISBN 978-609-423-010-3
Apimtis 336 psl., sp. nuotr., žemėlapiai, kieti viršeliai
Leidėjo kaina 40 Lt + (9 % PVM) – be persiuntimo kainos


ATGIMĘ DVARAI - šeštoji Ingridos Semaškaitės knyga apie dvarus. Tai pagrindinė jos kūrybos tema. Gal todėl, kad autorė kilusi iš senų Lietuvos dvarininkų šeimų, kurių herbai Gulbė ir Vanagas. Iki šiol išleistose knygose autorė siekė supažindinti su visais Lietuvos dvarais, kurių išlikę apie 500. Tai reikšmingas XV – XX a. pradžios Lietuvos istorijos, kultūros sluoksnis. Per istorinius virsmus dvarai mus pasiekė jau apnykę, dauguma - netekę savo šeimininkų. XXI a. Lietuvos visuomenė vėl susidomėjo dvarais, stengiasi juos atgaivinti. Šioje knygoje pristatomi atgimę, restauruoti, išgražėję ar baigiami restauruoti dvarai, pateikiami nuoširdūs, emocingi savininkų pasakojimai, kaip jiems sekėsi savuosius dvarus prikelti naujam gyvenimui. Knygoje aprašoma šimtas atgimusių dvarų. Ingrida Semaškaitė susitiko su dauguma atgimusių dvarų savininkų ir sukaupė daug vertingos informacijos, kurią perteikia skaitytojams. Aprašymai gausiai iliustruojami naujomis ir istorinėmis atgimusių dvarų nuotraukomis. Dvarų dislokacija sužymėta smulkiuose apskričių žemėlapiuose.


Valentina Zeitler
KARALIENĖ BONA
Knygos parametrai: 272 psl. Formatas 13,5 x 20,5 cm. Kieti viršeliai. Leidyklos kaina 12 Lt+ 9% PVM
Vilnius 2012.


Bona Sforza (Bona Sforca) (1494-1557) – italų kilmės kunigaikštytė -
Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Lenkijos karalienė. 1518 m. ištekėjo už Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo, darė didžiulę įtaką savo vyrui valstybės valdymo reikaluose. Jų vaikai buvo Žygimantas Augustas, vainikuotas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, o vėliau ir Lenkijos karaliumi, Izabelė, Sofija, Ona, Kotryna.
Knygos autorė Valentina ZEITLER per menamą karalienės dienoraštį parodo įvairias karalienės valdymo peripetijas ir sugrįžimą iš Lenkijos į Italiją, tragišką jos gyvenimo pabaigą.
ISBN 978-609-423-009-7


VISA TURISTINĖ LIETUVA
Autoriai:Algimantas Semaška,
Ingrida Semaškaitė
Išleido UAB A.Semaška ir ko leidykla ALGIMANTAS 
ISBN 978-609-423-008-0 
Apimtis 880 psl., sp.nuotraukos, žemėlapiai, kieti celofanuoti viršeliai. Leidėjo kaina 65 Lt + 9 % PVM (be persiuntimo kainos)     


Tai išsamiausias, didžiausias iš iki šiol išleistų kelionių vadovų po Lietuvą. Jame naujausia informacija apie mūsų krašto miestus ir miestelius, reikšmingiausius juose esančius lankytinus objektus, - architektūros, istorijos, dailės paveldą. Knygoje rasite išsamius Lietuvos dvarų aprašymus. Knyga atves į vaizdingiausius kraštovaizdžius, slėpiningas mūsų krašto vietas. Keliaujantiems padės detalūs miestų ir rajonų žemėlapiai. Tai septintojileidyklos kelionių vadovo po Lietuvą laida – jis augo su kiekviena laida tarsi medžio laja, sulapodama vis naujomis šakomis. Pirmasis leidimas pasirodė 1999 m. Jame aprašytos 432 vietovės. Šioje knygoje (2011 m.) aprašyta 1200 vietovių, jose -  3430 lankytinų objektų.  
Kiekviena  kelionė po Lietuvą  nustebina naujais atradimais... Miesto, miestelio, kaimo istorijoje tarsi kokiame deimanto lašelyje atsispindi viso krašto istorija, ar atskiri jos epizodai. Dabar mažutis kaimelis praeityje galėjo būti svarbi krašto istorijos kryžkelė. Sustokite didžiosiose krašto istorijos kryžkelėse, kurias siūlo autoriai. Prisiminkite mūsų krašto istorinį likimą, padiskutuokite su kelionės draugais ar knygos autoriais. Gal ne tos didžiosios mūsų krašto kryžkelės, gal kitaip jas vertinate? Autoriai, dėstydami tekstus, nevengia ir autorinio  komentaro, kviečia į neakivaizdinę diskusiją istorijos, architektūros ar kita tema, kurią padiktuoja lankytini objektai.

LITHUANIA – A STATE AT THE CENTREOF EUROPE
Vilnius:Algimantas, 2013.- 276 p.,
sp.iliustracijos
ISBN 978-609-423-011-0


Lietuva yra rytiniame EuroposSąjungos pakraštyje ir tuo pačiu  -  Europos centre.  Europos žemynas – dideli plotai nuo Atlantovandenyno iki Uralo kalnų. Rytinę šios teritorijos dalį sudaro Rusijai,Baltarusijai priklausančios teritorijos. Su šiomis  valstybėmis ribojasi Lietuva. Nuo 2004 m.Lietuva – Europos Sąjungos narė, tad geografiškai teisėtai vadinama ES rytiniupakraščiu.
  Knygoje keturios dalys: Bendrosžinios apie  Lietuvą, Unikali Lietuva,Moderni Lietuva, Galimi atradimai turistams ir investuotojams. Skaitytojassužinos apie išskirtinius, unikalius Lietuvos bruožus, apie krašto  pastangas įsilieti į Vakarų pasaulį, taptiaukštų technologijų šalimi. Paskutinėje knygos dalyje  pristatomos Lietuvos savivaldybių pažintinės vertybės
   Albumo tipo knyga kietaisviršeliais. Tekstai gausiai iliustruoti spalvotomis nuotraukomis.
 Leidėjo kaina – 40 Lt + 9% PVM

Leidyklos knygos, kurių dar galima rasti knygynuose:
 
LIETUVA: RYŠKIAUSIOS PAŽINTINĖS VERTYBĖS – kelionių vadovas po Lietuvą, gausiai iliustruotas spalvotomis nuotraukomis, žemėlapiais. Apimtis – 464 psl. Kieti viršeliai. Leidėjo kaina50 Lt + 9% PVM
 
LTV FILMAI IR JŲ KŪRĖJAI – kino kritikės Romos Pauraitės –Puplauskienės parengta Lietuvos televizijos filmų enciklopedija, kurioje aprašoma atskirų režisierių kūryba. Knyga apima laikotarpį nuo 1961 metų iki mūsų dienų. Nuotraukų įklija. Leidėjo kaina 25 Lt + 9% PVM
 
LITHUANIA THE MILLENNIUM – anglų kalba pristatomas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis. Gražiausios Lietuvos vietos su gražiomis nuotraukomis. 192 psl., kieti viršeliai. Albumo tipo leidinys.
Leidėjo kaina 25 Lt + 9% PVM
 
VAIZDINGI POSAKIAI – populiariausi vaizdingi posakiai, aiškinama jų kilmė. Kieti viršeliai, 184 psl.
Leidėjo kaina 8 Lt+ 9 % PVM
TAKSI – Vokietijos 2008 m. bestseleris Karen Duve romanas TAKSI. Jaunos taksi vairuotojos nuotykinga kasdienybė,meilės, gyvenimo filosofija. 224 psl.
Kieti viršeliai.
 Leidėjo kaina 20 Lt + 9% PVM
 
LIETUVOS DVARAI – dviejų tomų enciklopedinis žinynas.
Leidėjo kaina 80 Lt + 9% PVM
 
LITAUEN -  apie Lietuvą vokiečių kalba.
 Leidėjo kaina 10 Lt + 9% PVM 

ATGIMĘ DVARAI


Relive Manors - Ingrid Semaškaitės sixth book of the manors. This is the main theme of her work . Maybe because the author comes from an old Lithuanian nobility families with coats of arms Swan and Hawk . So far, the books published author was familiar with all Lithuanian estates , which have survived for 500 This is a significant XV - early XX century. beginning of Lithuanian history , culture layer. In the historical transformation estates we reached the dilapidated , the majority - who have lost their masters . The twenty-first century. Lithuanian society is renewed interest in estates , trying to revive them . This book presents reborn, restored, completed restored mansions, provided sincere, emotional stories of the owners, as they did, their own estates resurrected to new life. The book describes one hundred mansions reborn. Ingrid Semaškaitė met with most of the owners of mansions reborn and has accumulated a lot of valuable information, which conveys to readers. Richly illustrated descriptions of new and historic mansions reborn photos. Mansions dislocation marked in small county maps.

A new book Valentina Zeitler
Queen Bona

Book's details: 272 pages. Size 13.5 x 20.5 cm. Hardcover.Publishersprice £ 12 + 9% VATVilnius 2012


Bona Sforza (Bona Sforza) (1494-1557) - duchess of Italian origin -
The Grand Duchess of Lithuania, the Polish queen. In 1518 married to Grand Duke of Lithuania and the King of Poland, Sigismund the Old, had a huge influence on her husband in state government affairs. Their children were Sigismund Augustus, crowned Grand Duke of Lithuania, and later the King of Poland, Isabella, Sophia, Hannah, Catherine.
The author of the book, Valentina ZEITLER, tells the story in a imitative diary style about queen's ruling time, history twists, about her coming back to Italy and her tragic end of life.
ISBN 978-609-423-009-7

VISA TURISTINĖ LIETUVA
By AlgimantasSemaška
and Ingrida Semaškaitė
Published by UAB A.Semaška ir ko leidykla ALGIMANTAS
ISBN 978-609-423-008-0
880 pages, withcolour photographs,
maps, and a hardback cover
Publisher’s price: 65 Lt (plus postage) 20 EUR       


This is the largest and most exhaustiveguide to travelling in Lithuania to be published so far. It contains all the latest information about towns and villages across the country and their most significant sites of interest, including items of the architectural, historical and artistic heritage. The book also gives full descriptions of the mansions and estates to be found in Lithuania. It can be used as a guide to the most picturesque and mysterious landscapes across the countryside. Travellers are assisted by detailed maps of towns and areas. This is the seventh edition of the publisher’s famous guide to Lithuania, and with each edition it produces new branches, growing like a tree. The first edition appeared in 1999, and covered 432 places. This book (the 2011 edition) covers 1,200 sites and 3,430 objects of interest.
Every journey around Lithuania brings new discoveries ... The history of every town, village and country is like a diamond, reflecting the history of the whole country and separate episodes in its history. Important crossroads in the country’s history can be found in the past of even the smallest village. The authors invite readers to examine the biggest crossroads in the country’s history, to recall the country’s historic destiny, and to discuss it with their travelling comanions or with the book’s authors. Perhaps these are not the biggest crossroads in the country’s history, perhaps other people see them differently? The authors have not avoided inserting their own comments, and they invite readers to take part in a deeper discussion on the historical themes and other issues which are raised by these sites of interest.

LITHUANIA – A STATE AT THE CENTRE OF EUROPE


Lithuania is on theeasternmost edge of the European Union, and at the same time it is at Europe’scentre. Europe stretches all the way from the Atlantic to the Urals. Lithuaniashares borders with the eastern part of this area, which is made up of landsbelonging to Russia and Belarus. It has been a member of the European Unionsince 2004.
This book isdivided into four parts: General Information about Lithunia, Unique Lithuania,Modern Lithuania, and Discoveries for Tourists and Investors. The reader canlearn about various features of Lithuania, and about its efforts to join theranks of the countries of the Western world by developing advancedtechnologies. The last part of the book presents information about Lithuania’sdistricts.
Hardback, generously illustratedin full colour, 276 pp. Publisher’s price: 40 LTL  (postage not inclusive).


The books available at the bookstores:
 
LIETUVA: RYŠKIAUSIOS PAŽINTINĖS VERTYBĖS
 (Lithuania: the Most Vivid Cognitive Valuables) – a guide about touring of Lithuania, richly illustrated with pictures and maps. 464 pages. Hard cover.
 
LTV FILMAI IR JŲ KŪRĖJAI
(Films at the LTV and their authors).
An encyclopaedia compiled by the reviewer Roma Pauraitė–Puplauskienė about the TV films created at the Lithuanian television (LTV) and their artistic directors. The book embraces the period from 1961 to nowadays. With an inset of photos. THE PUBLISHING HOUSE “ALGIMANTAS”  [
 
LITHUANIA THE MILLENNIUM – presents (in English) the millennium of the first historical reference to the name of Lithuania. The most picturesque sites of Lithuaniawith nice photos. 192 pages. Hard cover. An album-type book
 
VAIZDINGI POSAKIAI
(Figurative expressions} – most popular phrases with explanation of their origin. Hard cover. 184 pages.
 
TAKSI – A 2008 bestseller in Germany. A novel by Karen Duve. TAKSI. 224 pages. Hard cover.
 
LIETUVOS DVARAI (Lithuanian Manors)–a two volume encyclopaedic dictionary.
 
LITTAUEN -  a book about Lithuania in German.
 
Apie naujausius Leidyklos leidinius
prasome atsiversti  News puslapį
Website Builder provided by  Vistaprint