Algimantas - Leidykla

NAUJAUSIOS KNYGOS

NEPRAVAŽIUOK NEPAMATĘS
 
Unikalios ir naujausios pažintinės vertybės regionuose
 
Knyga skirta nuolat skubantiems keliauninkams. Tai savotiškas greito maisto turistinis patiekalas. Patariama, ką būtinai reikėtų pamatyti, apžiūrėti mieste, rajone, kad paskui netektų gailėtis: „Gaila – buvau, nepamačiau...“ Gal negreit ten vėl užsuksite, o gal dėl greito mūsų gyvenimo tempo apskritai nebeteks ten apsilankyti. Trumpi pažintiniai tekstai iliustruojami spalvotomis nuotraukomis. Orientuotis padės Lietuvos žemėlapis. Aprašomus objektus atrinko leidyklos ekspertai – paminklotvarkininkai, muziejininkai, mūsų leidžiamų kelionių vadovų po Lietuvą skaitytojai. Knygoje informacija pateikiama pagal Lietuvos administracinę struktūrą – miestų ir rajonų savivaldybių skyriuose, kurie išdėstyti abėcėlės tvarka
Leidykla šią knygą skiria Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, ypač akcentuoja su šia data susijusias pažintines vertybes
 
Autorius Algimantas Semaška
NEPRAVAŽIUOK NEPAMATĘS. Vilnius: ALGIMANTAS,
2017.- 304 p., sp. Iliustracijos
 
: Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).
 
ISBN 978-609-423-025-7
 
LIETUVOS DVARAI

Dvarai – nykstanti Lietuvos kultūros paveldo vertybė. Jų istorija siekia labai senus laikus. Dvarai pradėjo kurtis XV a., po Žalgirio mūšio, kai aptilo Lietuvos žemes niokojantys kryžiuočių antpuoliai. Dvarų klestėjimo laikotarpis XVI-XIX a. Dvarininkų šviesuolių sodybos tada tapo kultūrinio, politinio gyvenimo centrais. Nuo XX a. pradžios prasidėjo dvarų nykimo periodas. Iš daugiau kaip 3500 Lietuvos teritorijoje buvusių dvarų sodybų iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (1990) teliko apie šeši šimtai sodybų ir jų fragmentų. 
Mūsų leidykla pirmoji susidomėjo dvarų tematika. Šia tema jau yra išleidusi nemažai knygų: LIETUVOS PILYS IR DVARAI (2003, 2005), DVARAI.SPINDESYS IR SKURDAS (2007), dviejų tomų žinyną LIETUVOS DVARAI (2008), enciklopedinį žinyną LIETUVOS DVARAI (2010).
Per praėjusius metus nuo tų knygų išleidimo situacija dvaruose gerokai pasikeitė. Pasisekė dvarams, kurie anksčiau ar vėliau tapo muziejais. Jie atgimė per savo švietėjiškas funkcijas, yra valstybės lėšomis stabiliai prižiūrimi, atnaujinami ir tokiame statuse, tikėtina, dar ilgai gyvuos. Kelios dešimtys dvarų pastaraisiais metais atiteko senųjų savininkų paveldėtojams arba visai naujiems – šiuolaikiniams dvarininkams. Tokie dvarai atgauna senąją dvasią naujųjų šeimininkų pastangomis. Apie šimtas dvarų naujųjų šeimininkų pastangomis jau atgimė ir suspindo tarsi lokaliniai vieno ar kito krašto brangakmeniai.
Sparčiai kintanti dvarų situacija skatina leisti atnaujintą enciklopedinį dvarų žinyną, kuriame pagrindinis dėmesys būtų sukoncentruotas į atgimusius dvarus, jų puoselėtojus, restauravimo projektuotojus ir restauratorius. Bus pateiktos naujausios žinios ir apie tuos dvarus, kurie dar nesulaukė restauravimo – kokia jų situacija ir kokios perspektyvos. Knygoje pristatoma dvarininkų genealogija (kilmės istorija). 
Knyga bus didelio formato (24cm - aukštis x 17 cm – plotis), gausiai iliustruota spalvotomis šiuolaikinėmis  ir istorinėmis dvarų nuotraukomis. Pradinis tiražas 1500 egz. Paprastai jį kartojame, nes mūsų knygas greit išperka,
Solidžios, enciklopedinio pobūdžio knygos išleidimui reikia nemažai lėšų. Prašome pagal išgales finansiškai paremti knygos išleidimą. Leidykla knygą leidžia drauge su viešąja įstaiga TĖVIŠKĖS TRAUKA, kuri turi paramos gavėjos statusą. 
Tikėdamiesi paramos enciklopedijai LIETUVOS DVARAI
                                         

LAISVĖS SŪNUS TADAS KOSCIUŠKA


Lietuvos diplomatės, ambasadorės Valentinos Zeitler penktasis istorinis romanas.

Knyga apie Tadą Kosciušką grąžins skaitytoją į sudėtingą Lietuvai laikotarpį – XVIII a. pabaigą – XIX a. pradžią, kai Rusija su agresyviais kaimynais – Prūsija ir Austrija okupavo ir pasidalino jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės (ATR – Abiejų Tautų Respublikos) teritoriją. Patriotai mėgino sustabdyti ATR okupaciją,
1794 m. surengė sukilimą prieš carinę Rusiją. Jam vadovavo Tadas Kosciuška.
Gimė T. Kosciuška 1746 metais LDK (dab. Baltarusijos teritorijoje), nepasiturinčio bajoro šeimoje. Anksti netekęs tėvo, motinos buvo išleistas į Varšuvos kadetų korpusą, kuris rengė Abiejų Tautų Respublikos armijos karininkus. Tęsė mokslus Prancūzijoje. Juos baigęs jaunas karo inžinierius tėvynėje tarnybos negavo ir iškeliavo į JAV. Ten jis sėkmingai kovojo JAV nepriklausomybės kare kartu su Dž. Vašingtonu.
Karui pasibaigus, gavęs brigados generolo laipsnį, gausiai apdovanotas, grįžo į Europoą. 1794 m. pradžioje, prasidėjus sukilimui prieš Rusiją, T. Kosciuška pakviestas būti sukilimo vadu. Carinės Rusijos kariuomenei malšinant sukilimą,
sužeistas ir pateko į nelaisvę, kalėjo Petropavlovsko tvirtovėje, paleistas 1796 m. Gyveno JAV, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Šios knygos autorė, dirbdama Lietuvos ambasadore Šveicarijos Konfederacijoje, turėjo galimybių patyrinėti T.Kosciuškos pėdsakus šioje Alpių šalyje paskutiniaiais jo gyvenimo metais. T. Kosciuška mirė Šveicarijoje 1817 m. Solothurno mieste. T. Kosciuška visą gyvenimą save laikė
LDK piliečiu – lietuviu. Palaidotas Krokuvoje, Vavelio katedroje. Jo vardu pavadintos gatvės ne tik Lietuvoje, Lenkijoje, bet ir JAV, aukščiausias Australijos kalnas. 2017-ieji T. Kosciuškos 200-osios mirties metinės, - paskata prisiminti iškilų mūsų krašto patriotą.


DVARAI KVIEČIA UŽSUKTI
Dvarai – nykstanti kultūros paveldo vertybė. 
Leidykla „Algimantas“ pirmoji Lietuvoje savo leidiniuose ir periodinėje spaudoje jau beveik prieš penkiolika
metų iškėlė tuo metu užmiršto kultūros paveldo – dvarų išlikimo problemas.
Per šį laikotarpį esame išleidę ne vieną Lietuvoje žinomą knygą apie dvarus:

LIETUVOS PILYS IR DVARAI - 2003 ir 2005 m.,
DVARAI. SPINDESYS IR SKURDAS - 2007 m.,
LIETUVOS DVARAI - dviejų tomų žinyną 2008 m.,
LIETUVOS DVARAI - enciklopedinį žinyną 2010 m.,
ATGIMĘ DVARAI - 2013 m.

Per praėjusius metus nuo pastarųjų knygų išleidimo situacija dvaruose keitėsi. Kai
kurie naujų šeimininkų dėka atgimė, restauruoti, suspindo tarsi lokaliniai vieno ar
kito krašto brangakmeniai.
Pažintinio bei praktinio pobūdžio nauja mūsų knyga DVARAI KVIEČIA
UŽSUKTI pristato tuos atgimusius dvarus, kurie laukia lankytojų. Knygoje
pateikiama išsami informacija apie dvarų praeitį ir dabartį, o svarbiausia –
vienoje vietoje, koncentruotai informuojama apie dvaruose teikiamas paslaugas
( kavinės, viešbučiai, muziejai ir t.t.).
Dvarų aprašymuose turistai suras visa, ko jiems gali prireikti – kur apsistoti,
pavalgyti, kitas teikiamas paslaugas, nuorodas apie darbo laiką, adresus ir pan.

Knygos formatas – 22,5 cm – plotis x 16,5 cm – aukštis. 
Kieti celofanuoti viršeliai. 
Knyga gausiai iliustruota spalvotomis nuotraukomis. 
Keliaujantiemspasitarnaus žemėlapiai, kuriuose pažymėta tiksli aprašomų dvarų vieta.
 
LITHUANIA -  TO THE WORLD
 Vilnius: Algimantas, 2015 ,- 240 psl.
ISBN 978-609-423-019-6


Albumo tipo pažintinė knyga apie Lietuvą anglų kalba. Knygoje pateikiamos bendros ir unikalios žinios apie Lietuvą, pristatomi didžiausi miestai, kurortai, populiariausios turistinės vietovės, kurios užsienio turistui gali tapti pažintiniais atradimais. Knygoje akcentuojamas Lietuvos ryžtas įsilieti į Vakarų pasaulį, tapti aukštų technologijų šalimi.
 
 


 UDK  910.4:379.8(474.5)(036)
 Knygos formatas:aukštis 16,5 cm, plotis 21,5 cm
 LITHUNIA – TO THE WORLD -  LIETUVA - PASAULIUI
 
Pažintinė knyga apie Lietuvą anglų kalba

Valentina Zeitler
 
Didysis kunigaikštis 
ŠVITRIGAILA
nepaklusnus vasalas ar avantiūristas?
 
ISBN 978-609-423-018-9

 
„Didysis kunigaikštis ŠVITRIGAILA -  nepaklusnus vasalas ar avantiūristas?“ –Lietuvos diplomatės Valentinos Zeitler ketvirtas istorinis romanas grąžina skaitytoją į sudėtingą viduramžių laikotarpį Lietuvoje, kai šalies būtį temdė arši didikų kova dėl valdžios. Švitrigaila (1370-1452), Algirdo sūnus, pradžioje kovojo dėl valdžios su savo pusbroliu Vytautu, vėliau jį rėmė. Po Vytauto mirties (1430) Lietuvos didikų paskelbtas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, kaip ir Vytautas siekė karūnuotis karaliumi ir nutraukti unijinius ryšius su Lenkija, tačiau nesėkmingai. Tuometinis Lenkijos ir Lietuvos valdovas Jogaila, spaudžiamas Lenkijos ponų, 1432 m. atšaukė Švitrigailos didžiojo kunigaikščio titulą. Užvirė arši didikų kova, - prasidėjo LDK vidaus karas, kurio baigtį nulėmė Pabaisko mūšis netoli Ukmergės (1435), kurį Švitrigaila ir jo šalininkai pralaimėjo. Po to Švitrigaila valdžios nebeatgavo, įsitvirtino rusėniškoje LDK dalyje, Voluinės centre Lucke (dab. Šiaurės vakarinė Ukrainos dalis). Mirė Lucke. Buvo palaidotas Vilniaus katedroje.
Autorė atskleidžia ne tik sudėtingus pagrindinio veikėjo ir jo amžininkų tarpusavio santykius, charakterius, ištikimą draugystę, bet ir visą gyvenimą didįjį kunigaikštį lydėjusias išdavystes, klastą ir niekšybes. Autentškų istorinių faktų apie Švitrigailą autorė turėjo progos surinkti dirbdama Lietuvos ambasadoje Ukrainoje, bendraudama su Ukrainos istorikais, tyrinėdama archyvus.
    Knygos apimtis 240 psl., kieti viršeliai, knygos formatas 13x20 cm. Leidėjo kaina – 6 EUR + 9% PVM be persiuntimo išlaidų. Knygą užsisakyti galima el. paštu  s_algimantas@yahoo.com (po s brūkšnelis apačioje)


KELIAUKIME PO LIETUVĄ 
 
 


Tai aštuntoji leidyklos ALGIMANTAS ke­lio­nių va­do­vo po Lie­tu­vą lai­da. Pir­mo­ji iš­ėjo 1999 m. su 432 vie­to­vių ap­ra­šy­mais. Aštuntojoje – daugiau kaip 1000 vietovių aprašymų. Ke­lio­nių va­do­vas tapo ­savotiš­ku al­ma­na­chu, atnaujinamu kasmet ar kas  antri metai. Nauja kelionių vadovo laida tar­si nau­ja me­džio la­ja, su nau­jo­mis ša­ko­mis, nau­jais la­pais. Kelionių vadovas po Lietuvą­ -  kny­ga vi­siems no­rin­tiems ge­riau pa­žin­ti gim­ti­nę, iš nau­jo at­ras­ti Lie­tu­vą ­ jos pa­žin­ti­nį lo­by­ną.  Jame  sukoncentruota per ilgus metus autoriaus kaupta informacija apie  įdomiausias lankytinas mūsų krašto vietas, kurias šiai knygai padėjo atrinkti didelis būrys ekspertų  - paminklotvarkininkai, muziejų darbuotojai, turizmo specialistai. Didžioji dalis jau anksčiau spausdintų aprašymų atnaujinti pagal situaciją 2014 m. rudenį. Knygoje 736 puslapiai, gausiai iliustruoti nuotraukomis, žemėlapiais.

Valentina ZEITLER  
„MAIŠTININKAS“


„Maištininkas“ – trečias diplomatės Valentinos Zeitler istorinis romanas. Šį kartą jis nukelia mus į šešioliktąjį amžių, trumpoką Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro valdymo laikotarpį. Pastarojo favoritas kunigaikštis Mykolas Glinskis –  pagrindinis romano veikėjas. Po Didžiojo kunigaikščio Aleksandro mirties  jis, daugelio istorikų nuomone, iš asmeninių paskatų ir įžeistų ambicijų sukėlė maištą prieš Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį Žygimantą Senąjį.
V. Zeitler sėkmingai pavyko atsikratyti įprastų vertinimų ir stereotipų ir  per  to meto gyvenimą, tarpusavio santykius, dvaro intrigas vaizdingai ir įtikinamai parodyti, kaip žmogus,  neprisitaikęs ir nesusitaikęs su jam primestomis, bet nepriimtinomis aplinkybėmis, tapo maištininku.  Autorė neteisina pagrindinio knygos herojaus, bet ir nesmerkia, palikdama skaitytojams teisę patiems spręsti, kodėl M. Glinskis pasirinko sau pražūtingą kelią. Knyga aktuali ir šiandien, nes būtent tokios asmenybės neretai apsprendžia  istorijos tėkmę ir įsirėžia į mūsų atmintį.
Valentina Zeitler yra išleidusi istorinius romanus „Karalienė Bona“, „Užmirštos nuodėmės“, kelias politologines ir publicistines knygas: „Austrija – ryškiausios politinės vaivorykštės spalvos“, „Populistai...ateina ir išeina?!“ ir „Nebyli siena“.EUROPA - TOLIMA IR ARTIMA
 
 

 


Knygoje Europos Parlamento narys Justas Vincas Paleckis pasakoja apie darbą Europos įstatymų kalvėje 2004-2014 metais. Kiekvieną savaitę rašyti jo tinklaraščio tekstai tarsi dienoraščio užrašai, Europos Parlamento kronika, atspindinti kasdieninį darbą, svarbius Lietuvai ir visai Europos Sąjungai įvykius. Antroje knygos dalyje skelbiami reportažai ir straipsniai rašyti prieš keturis dešimtmečius apie besivienijančios Europos šalis, atskirtas nuo tuometinės Lietuvos „geležine uždanga“. Autorius taikliais P.S. suaktualina senas publikacijas.
Knyga 448 psl., spalvotos iliustracijos.
ISBN 978-609-423-014-1
 
In this book, Justas Vincas Paleckis MEP talks about his work in forging European laws between 2004 and 2014. Every week he updated his internet page with a  mixture of diary notes, a chronicle of the European Parliament, reflecting its daily work,  and important events in Lithuania and the European Union. The second part of the book consists of reports and articles that were written four decades ago about a united Europe, from which Lithuania was separated by the Iron Curtain. The author’s postscript helps to make old publications topical.
Illustrated in colour, 448 pages
ISBN 978-609-423-014-1
 

LIETUVA –EUROPOS CENTRAS
                            
Vadovas po Lietuvą rusų kalba
  
Lietuvą aplanko vis daugiau turistų ir verslininkų  iš Rytų – Baltarusijos, Rusijos. Kol kas jie pasigenda pažintinės literatūros apie mūsų kraštą rusų kalba. Norime bent dalinai užpildyti šią nišą vadovu po Lietuva rusų kalba LIETUVA  - EUROPOS CENTRAS.
   Knygos turinys: I. LIETUVA – VALSTYBĖ EUROPOS CENTRE
   Trumpas valstybės pristatymas su EU žemėlapiu
II. UNIKALIOJI LIETUVA
      Etnografiniai regionai
      Paveldas
      Krepšinis
      Nac. patiekalai
      Suvenyrai
      Istorija
III. MODERNIOJI LIETUVA
      Įžanga – buvusi žemės ūkio šalis siekia modernių technologijų valstybės vardo.
      Lietuvos pramonės vystymosi apžvalga – Pramoninkų konfederacijos prezidento Roberto Dargio straipsnis. Įvairių verslo sričių pristatymai.
      Lietuvos mokslo pasiekimai
      Lazeriai, – prof. A.P. Piskarskas
      Biotechnologijos – prof. V.A. Bumelis
IV. PAŽINTINĖ LIETUVA
Didieji miestai
Kurortai, kitos pažintinės vietovės – Panemunės pilys, Ignalina, Molėtai, Zarasai
Leidinio formatas 17x24cm, apimtis – apie 152 spalvoti psl.
 


 «ЛИТВА –ЦЕНТР ЕВРОПЫ»
Каждый год Литву посещает все больше туристов с Востока – из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдовы. Большинство из них в Литве, скорее всего, уже бывали, когда эти государства и Литва входили в состав Советского Союза. Для них это туристическое путешествие – вновь открытая ими Литва, они увидят изменения, произошедшие за последние два десятка лет, когда Литва вышла из состава СССР и восстановила независимость (1990). Для молодого поколения туристов с Востока такое путешествие в Литву может стать знакомством с соседним краем, «открытием новой америки».
Содержание книги:
I. ЛИТВА – ГОСУДАРСТВО В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ
Краткое представление государства на карте ЕС. Литва – государство-член Европейского союза с 2004 г., расположенное на восточной окраине ЕС, и в то же время она находится в центре Европы – центре Европейского континента, протянувшегося от Уральских гор до Атлантического океана.
II. УНИКАЛЬНАЯ ЛИТВА
      Этнографические регионы
      Наследие
      История
III. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТВА
      Бывшая аграрная страна стремится стать государством современных технологий
      Обзор развития промышленности Литвы. Достижения литовской науки
IV. ЛИТВА ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
Крупные города
Курорты
 
Lithuania: 
A State at the Centre of Europe
 
Lithuania is on the easternmost edge of the European Union, and at the same time it is at Europe’s centre. Europe stretches all the way from the Atlantic to the Urals. Lithuania shares borders with the eastern part of this area, which is made up of lands belonging to Russia and Belarus. It has been a member of the European Union since 2004.

This book is divided into three parts: General Information about Lithunia, Unique Lithuania  and Discoveries for Tourists. 


Valentina ZEITLER

UŽMIRŠTOS NUODĖMĖS
 

„Užmirštos nuodėmės“ – Lietuvos diplomatės Valentinos Zeitler, pastaruosius metus dirbusios Ukrainoje, antrasis istorinis romanas. Jis nukelia mus į septynioliktą amžių - Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Abiejų Tautų Respublikos  klestėjimo laikotarpį.  Būtent tuo metu, mūšyje prie Tutoros (1620 m.) ir Chotyno kare (1621 m.) mūsų protėviai  užkirto kelią tolimesniems turkų ir totorių žygiams į Europą. Istorinė šių  įvykių reikšmė neginčijama. Tačiau autorės tikslas kitas  – parodyti, kad jokia, net ir pati iškiliausia pergalė, morališkai nepateisina sužlugdytų likimų.
Pagrindinė romano gija – Žolkievskių šeimos likimas, kurios laimę ir ateitį sugriovė karai. Skaudi romano veikėjos Žolkievskio žmonos Reginos patirtis, artimųjų ir draugų netektis, prarastas tikslas ir pirma laiko užgesęs gyvenimo džiaugsmas atskleidžia  ne tik asmeninį, bet ir visos epochos tragizmą. 
Autorė autentiškai aprašo įvykių vietas, romane atgyja mūšių batalijos, žmonių tarpusavio santykiai, draugystės ir meilės peripetijos, žavi kažkada buvę prabangūs, bet šiandien griūvantys, Žolkievskių rūmai. Tarsi nebylūs praeities liudininkai jie iki šiolei stūkso  nedideliame Ukrainos Žovkvos miestelyje netoli Lvovo. 
Website Builder provided by  Vistaprint